Zmiany w prawie

 • Francuska płaca minimalna - opłata za delegowanie pracowników

  Francja opublikowała dekret do ustawy El Khomri dot. reformy rynku pracy z sierpnia 2016 r. wprowadzający opłatę skarbową dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Francji w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z delegowaniem (vide Clarisy: AMB.PAR. 755/2016/WE z 08.08.2016, AMB.PAR. 177 /2016/WE z 23.02.2016 oraz AMB.PAR. 157 /2016/WE z 17.02.2016).

  Dekret nr 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r. ws. udziału w ponoszonych kosztach związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych i kontrolami przeprowadzanymi w obszarze delegowania pracowników zobowiązuje pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE do uiszczenia składki wysokości 40 euro za każdego delegowanego pracownika. Opłaty odnoszą się do wszystkich pracowników delegowanych, w tym także tych świadczących usługi w transporcie międzynarodowym.

  Przepisy niniejszego dekretu wejdą w życie po publikacji dodatkowego rozporządzenia, najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

  Link do dekretu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90EC30FEF11737E445CBA0C5D6E0BA33.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000034581500&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034579357

  Od nas[czyli, pracowników Ambasady RP w Paryżu]

  Ww. przepisy dotychczas w żaden sposób nie zostały odnotowane w tutejszych mediach, ani w wypowiedziach polityków. Dochody z nowych opłat skarbowych mają pokryć koszty wydatków ponoszonych przez Generalną Inspekcję Pracy, będącą jednym z departamentów tut. ministerstwa pracy oraz podlegle jej jednostki, m.in. w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dot. delegowania pracowników i prowadzeniem kontroli w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników delegowanych. Przynajmniej część kosztów obsługi systemu SIPSI oraz zatrudnienia dodatkowych urzędników w celu przeprowadzania kontroli firm delegujących pracowników ma być pokryta z „podatku” nakładanego na podmioty zagraniczne. Obciążanie wyłącznie przedsiębiorstw z pozostałych państw członkowskich wydatkami związanymi ze wzrostem kosztów administracji francuskiej jest wobec nich zabiegiem dyskryminującym. 

  Nałożenie kolejnych  istotnych obciążeń finansowych (wymóg posiadania przedstawiciela, tłumaczenie dokumentów, koszty zakwaterowania)  na firmy delegujące jest dodatkowym poważnym elementem ograniczającym swobodę świadczenia usług. 

  Opr. Mirosława Kachel-Pelé

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 12 (26.04.2017)

  Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o ptz, które miało się odbyć w dniu 26.04.2017 odbędzie się najprawdopodobniej dopiero po 10.05.2017 r. ponieważ w Ministerstwie toczą się prace nad uwagami zgłaszanymi przez Członków Zespołu.

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dot. wzoru Formularza w sprawie usunięcia plomby tachografu

  W dniu 24 marca 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 roku ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomb tachografu. Rozporządzenie wchodzi w życie 13 kwietnia 2017 roku.
  W załączeniu zamieszczamy także Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad postępowania w sytuacji usunięcia lub naruszenia plomb tachografu.

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 11 (5.04.2017) - dla Członków PIGTSiS

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dotyczącego propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa w oparciu o zgłaszane przez członków Zespołu uwagi, dokonało zmian w projekcie z dnia 27 lutego br.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 10 (3.04.2017)

  Informacja nr 10 -  O pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.(dla członków PIGTSiS)


   

 • Uwagi do prjektu zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  W załaczeniu do pobrania pismo PIGTSiS-75/P/2017 z dnia 13.03.2017 r. zawierające uwagi PIGTSiS do projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 8 (1.03.2017)

  W dniu 28 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dot. propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo opracowało i przedstawiło członkom Zespołu nowy projekt nowelizacji ustawy, który jest opracowany na zupełnie innej filozofii niż poprzedni procedowany przez Zespół.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 9 (1.03.2017)

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ZAPRASZA WSZYTKICH CZŁONKÓW PIGTSiS na konsultacje na temat zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, na posiedzeniu Zespołu w dniu 28 lutego 2017 r., kolejnej wersji zapisów nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – proponowany nowy tekst zamieszczony został w dniu 1 marca 2017 r. na stronie internetowej PIGTSiS.

  Zarząd oczekuje także na merytoryczne pisemne uwagi do tego ogłoszonego tekstu, które prosimy przesyłać na e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do 10 marca 2017 r.

  Konsultacje odbędą się:

  1.      8 marca 2017 r. o godz. 10.30 (środa) w świetlicy w siedzibie PKS w Grójcu Sp. z o.o., ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec,

  2.      9 marca 2017 r. o godz. 10.30(czwartek) w sali „starego” Ratusza, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin,

  Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na e-mail mieczyslaw@pigtsis.pl do dnia 6 marca br. do godz. 11.00 z podaniem:

  1. miejsca spotkania,

  2. nazwy firmy,

  3. imion i nazwisk zgłaszanych osób


  W załączeniu - mapka dojazdu na spotkanie 9 marca w Koninie

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 7 (28.02.2017)

  UWAGA!!. Dotychczasowy system funkcjonowania transportu zbiorowego w Polsce będzie obowiązywał do 31.12.2018 r.


  W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o ptz (projekt z dnia 27.02.2017)

  W załączeniu propozycje zmian do ustawy o ptz (prozpozycje)


  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes PIGTSiS

  28.02.2017 r.

 • Projekty ustaw dotyczące przedsiębiorców

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych projekty ustaw dotyczących przedsiębiorców i zasad prowadzenia działalności gospodarczej.


  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniżej wymienionymi projektami i zgłaszanie ewentualnych uwag za pośrednictwem Izby, lub bezpośrednio do Ministerstwa.


  Projekty Ustaw:

  1) projekt ustawy - Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM)

  2) projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców (nr UD197 w wykazie prac RM)

  3) projekt informacji o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nr UD198 w wykazie prac RM)

  4) projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (nr UD199 w wykazie prac RM)


  Projekty aktów prawnych dostępne są na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego (www.konsultacje.gov.pl)


  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy