Zmiany w prawie

 • Uwagi PIGTSiS do projektu ustawy o zmianie ustawy o ptz

  W załączeniu do pobrania nasze pismo PIGTSiS-112/P/2018 do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury ws. wstępnego, przygotowanego przez Ministerstwo projektu z dnia 28.12.2017 ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, zawierajace nasze propozycje do niektórych proponowanych w tym projekcie zmian


   

 • Informacja nr 18 (nowelizacja ustawy o ptz) - 10.01.2017


  Informacja nr 18 - o pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz o założeniach nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o PTZ (dla członków PIGTSiS)


  W dniu 9 stycznia 2018 r odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, poświęcone sprawom związanym z nowelizacją ustawy o PTZ. Na posiedzenie przybyło około pięćdziesięciu przedstawicieli tzw. strony społecznej, reprezentujące stowarzyszenia organów samorządowych, liczne stowarzyszenia przewoźników, przedstawiciele organizacji konsumenckich, przedstawiciele sektora nauki.


   

 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej

  W dniu 19 grudnia ukazał się dziennik ustaw w którym pod nr.2371

  Została opublikowana Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; która w art.34 przedłuża do dnia 31 grudnia 2018 r.

  1. Ważność posiadanych zezwoleń,
  2. Datę prowadzenia działalności w transporcie regularnym osób

 • Informacja nr 17 (nowelizacja ustawy o ptz) - 18.12.2017

  Informuję, ze w dniu 9 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury na którym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ponownie przedstawi Komisji założenia do rządowego projektu ustawy o nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. „o publicznym transporcie zbiorowym”.


  Przedstawione przez Ministerstwo propozycje założeń, zostaną omówione w czasie Spotkania Noworocznego w dniu 10 stycznia 2018 r.


  Warszawa, dn. 18 grudnia 2017 r.

  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

 • Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018

  Informujemy iż w dniu 8 grudnia b.r. Sejm przyjał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018 w której w art. 34 znajduje się zapis dotyczący wykonywania transportu drogowego w roku 2018 na podstawie zezwoleń na komunikację regularną. 

  Ustawa w dniu 11 grudnia została przekazana do podpisu Prezydentowi.


   

 • Stanowisko PIGTSiS ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, odpowiadając na pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa l.dz. DSW.7.41.22.2017.AS.1 z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczące „Wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego COM(2017 653 final” przedkłada swoje stanowisko w tej sprawie zawarte w naszym piśmie PIGTSiS-247/P/2017."


   

 • Pismo ws. nowelizacji ustawy o ptz ws. przedłużenia ważności zezwoleń

  W zał. pismo PIGTSiS do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa ws. przedłużenia ważności zezwoleń w komunikacji regularnej do 31 grudnia 2018 roku


   

 • Informacja nr 16 (nowelizacja ustawy o ptz) - 28.09.2017

  Kolejne przesunięcie terminu ważności zezwoleń

  W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym informujemy:

  1) Pan Minister Andrzej Adamczyk nie podjął jeszcze decyzji wg jakiego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ma zostać przygotowany i przekazany do publicznych konsultacji projekt ten nowelizacji

  2) w projekcie "ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018" jest proponowana tzw. Mała nowelizacja ustawy która przesuwa okres obowiązywania zezwoleń w regularnym przewozie osób do dnia 31 grudnia 2018 r.


  Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pismie


   

 • Nowelizacja ustawy o ulgach

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Uprzejmie przypominam Państwu, że zmieniona została podstawa prawna określająca zasady zapewnienia przez Gminy bezpłatnego dojazdu do szkół oraz placówek przedszkolnych dla dzieci w celu spełnienia obowiązku nauki szkolnej i przygotowania przedszkolnego.

  Obecnie kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

  W związku z powyższym znowelizowana została ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz.1138 z późniejszymi zmianami).

  W zasadzie zakres osób, dla których gmina ma prawo nabyć bilety miesięczne szkolne, a budżet państwa ma obowiązek sfinansowania ulg ustawowych, pozostał bez zmian.

  Tym niemniej zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokonanymi zmianami w przedmiotowym zakresie. Przepisy w znowelizowanych aktach naszym zdaniem mogą budzić spore wątpliwości.

  Warszawa, dn. 5 września 2017 r.

  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes zarządu PIGTSiS

 • Uwagi PIGTSiS do projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  W załaczeniu pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka ws. projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy