Walne Zgromadzenia

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca b.r. PIGTSIS uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIGTSiS.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. podjął uchwalę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 18 czerwca 2015 r.


  Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, w związku z kończącą się kadencją zarządu i sądu koleżeńskiego.


  Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu 500 w Strykowie o godzinie 15.00.


  Na posiedzeniu w marcu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes Zarządu

  Warszawa, dn. 02.03.2015 r.

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 11.06.2014r. - uchwały z posiedzenia

  W dniu 11 czerwca 2014 r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2013 i udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

   

 • Konferencja Naukowa nt. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 r. zorganizowała Konferencję Naukową na temat funkcjonowania drogowego publicznego transportu zbiorowego w kraju. W Konferencji naukowej uczestniczyło ok. 155 osób. W załączeniu udostępnione nam do publikacji trzy prezentacje osób przygotowane przez naukowców zajmujących się problematyką drogowego publicznego transportu zbiorowego.

  Pełne referaty przygotowane z tej okazji przez te osoby zostały wydane przez nas w broszurze i przekazane uczestnikom Konferencji.

   

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiązaniu do pism z dnia 4 i 26 marca uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. odbędzie sie posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czlonków PIGTSiS.

   

  Miejsce posiedzenia:

  Paprotnia, Hotel "Kuźnia Napoleońska" - ul. Sochaczewska 5

  96-515 Teresin; godz. 11.00

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 11 czerwca 2014 r. na godz. 11.00 w Paprotni w Hotelu "Kuźnia Napoleońska" ul. Sochaczewska 5, 96-515 Teresin

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 6.06.2013 r. Stryków

  W dniu 6 czerwca 2013 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
  W trakcie Walnego Zgromadzenia załatwiono sprawy wymagane Statutem naszej organizacji, dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję oraz omówiono sprawy nurtujące naszych Członków. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został ponownie wybrany Pan Krzysztof Częstochowski.
  Po zakończeniu części statutowej Walnego Zgromadzenia, odbyło się seminarium na temat przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. U. UE L/2011.55.1) a także Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567.

   

 • Pełnomocnictwo dla uczestników Walnego Zgromadzenia PIGTSiS

   

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie prosi, aby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, jakie odbędzie się w  dniu 6 czerwca 2013 r. w Strykowie w Hotelu 500 przy ul. Warszawska-Smolice 1b, w przypadku, gdy Firma będzie reprezentowana przez inną osobę niż Prezes lub Właściciel, osoba taka doręczyła oryginał PEŁNOMOCNICTWA. Brak oryginału pełnomocnictwa dla takiej osoby uniemożliwi jej uczestnictwo w głosowaniach.

   
   

 • Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 6 czerwca 2013 r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji informuję iż zwołuje na dzień 6 czerwca b.r. Walne Zgromadzenie Członków. Posiedzenie odbędzie się w Strykowie w Hotelu 500 o godz. 11.00.

   

  Szczegóły nt. uczestnictwa w spotkaniu w załączonym piśmie informującym. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej Karty Uczestnictwa.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy