• Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 14 (23.05.2017)

  Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


  Tematem posiedzenia była wymiana wprowadzonych przez MIiB zmian do tekstu z dnia 8 maja br. w stosunku do wersji z dnia 3 kwietnia br. Członkowie Zespołu ustosunkowali się do obecnych zapisów projektu nowelizacji.


  Podsekretarz stanu w MIiB Pan Minister Jerzy Szmidt. Podziękował Zespołowi za pracę, uznając, że Zespół rekomenduje Ministrowi wersję z dnia 8 maja br.


  Wersja ta po naniesieniu kilku poprawek wynikającej z dzisiejszej dyskusji zostanie poddana obowiązującej procedurze konsultacyjnej właściwej dla rządowych projektów ustaw (konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne).


  Minister zakłada, że ustawa zostanie uchwalona przez Parlament oraz podpisana przez prezydenta RP jeszcze w okresie letnim br.


  Zachęcam Państwa do zapoznania się z tekstem projektu ustawy stanowiącym załącznik do Informacji nr.13. Więcej szczegółów na temat projektu nowelizacjo przekażę członkom Izby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca br. Ponadto informuję, że wstępnie otrzymałem potwierdzeniu przybycia na spotkanie od dyrektora Departamentu Transportu – Pana Bogdana Oleksiaka.

  Warszawa, dn. 23 maja 2017 r.

  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 13 (19.05.2017)

  W dniu dzisiejszym otrzymałem informację o zwołaniu posiedzenia Zespołu na dzień 23 maja godz. 9.00. Do zaproszenia na posiedzenie dołączony został nowy tekst nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (otrzymany tekst załączam do informacji).

  Po posiedzeniu Zespołu zostanie zamieszczona kolejna informacja w tej sprawie.

 • Informacja z Ambasady RP w Tallinie ws opłat drogowych dla samochodów ciężarowych

  W załączeniu przekazuję informacje z Ambasady RP w Tallinie ws opłat drogowych  dla samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) od dnia 1 stycznia 2018 roku.


   

  2017-05-19

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Francuska płaca minimalna - opłata za delegowanie pracowników

  Francja opublikowała dekret do ustawy El Khomri dot. reformy rynku pracy z sierpnia 2016 r. wprowadzający opłatę skarbową dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Francji w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z delegowaniem (vide Clarisy: AMB.PAR. 755/2016/WE z 08.08.2016, AMB.PAR. 177 /2016/WE z 23.02.2016 oraz AMB.PAR. 157 /2016/WE z 17.02.2016).

  Dekret nr 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r. ws. udziału w ponoszonych kosztach związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych i kontrolami przeprowadzanymi w obszarze delegowania pracowników zobowiązuje pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE do uiszczenia składki wysokości 40 euro za każdego delegowanego pracownika. Opłaty odnoszą się do wszystkich pracowników delegowanych, w tym także tych świadczących usługi w transporcie międzynarodowym.

  Przepisy niniejszego dekretu wejdą w życie po publikacji dodatkowego rozporządzenia, najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

  Link do dekretu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90EC30FEF11737E445CBA0C5D6E0BA33.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000034581500&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034579357

  Od nas[czyli, pracowników Ambasady RP w Paryżu]

  Ww. przepisy dotychczas w żaden sposób nie zostały odnotowane w tutejszych mediach, ani w wypowiedziach polityków. Dochody z nowych opłat skarbowych mają pokryć koszty wydatków ponoszonych przez Generalną Inspekcję Pracy, będącą jednym z departamentów tut. ministerstwa pracy oraz podlegle jej jednostki, m.in. w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dot. delegowania pracowników i prowadzeniem kontroli w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników delegowanych. Przynajmniej część kosztów obsługi systemu SIPSI oraz zatrudnienia dodatkowych urzędników w celu przeprowadzania kontroli firm delegujących pracowników ma być pokryta z „podatku” nakładanego na podmioty zagraniczne. Obciążanie wyłącznie przedsiębiorstw z pozostałych państw członkowskich wydatkami związanymi ze wzrostem kosztów administracji francuskiej jest wobec nich zabiegiem dyskryminującym. 

  Nałożenie kolejnych  istotnych obciążeń finansowych (wymóg posiadania przedstawiciela, tłumaczenie dokumentów, koszty zakwaterowania)  na firmy delegujące jest dodatkowym poważnym elementem ograniczającym swobodę świadczenia usług. 

  Opr. Mirosława Kachel-Pelé

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 12 (26.04.2017)

  Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o ptz, które miało się odbyć w dniu 26.04.2017 odbędzie się najprawdopodobniej dopiero po 10.05.2017 r. ponieważ w Ministerstwie toczą się prace nad uwagami zgłaszanymi przez Członków Zespołu.

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dot. wzoru Formularza w sprawie usunięcia plomby tachografu

  W dniu 24 marca 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 roku ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomb tachografu. Rozporządzenie wchodzi w życie 13 kwietnia 2017 roku.
  W załączeniu zamieszczamy także Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad postępowania w sytuacji usunięcia lub naruszenia plomb tachografu.

 • Spotkanie Koleżeńskie (po zakończeniu WZZ Członków PIGTSiS

  Po zakończeniu planowanego na dzień 13 czerwca ZWZ Izby, na prośbę części członków, odbędzie się "Spotkanie Koleżeńskie".


   

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017, działając w oparciu o par. 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy.


  ZWZ odbędzie się w "Hotelu Chrobry" w Topoli Królewskiej koło Łęczycy (przy DK nr 91). Rozpoczęcie nastąpi o godz. 11.00. Rejestracja uczestników w godzinach 10.00 - 11.15.

 • Prośba o przekazanie danych z Urzędów Marszałkowskich

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1.764), uprzejmie prosi WSZYSTKIE URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE o przekazanie nam:

  1. wykazu nazw i adresów przewoźników, dla których Urząd Marszałkowski przekazuje dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 2015 r. oraz za okres 2016 r.;

  2. informacji o kwotach otrzymanych przez przewoźników w 2015 i 2016 r. dopłat do ulgowych przejazdów,

  3.  informacji o ilości posiadanych przez tych poszczególnych przewoźników zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych.


   

  2017-04-06

  Działania Izby | Ogólne |

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 11 (5.04.2017) - dla Członków PIGTSiS

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dotyczącego propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa w oparciu o zgłaszane przez członków Zespołu uwagi, dokonało zmian w projekcie z dnia 27 lutego br.


   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy