• Informacja nr 16 (nowelizacja ustawy o ptz) - 28.09.2017

  Kolejne przesunięcie terminu ważności zezwoleń

  W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym informujemy:

  1) Pan Minister Andrzej Adamczyk nie podjął jeszcze decyzji wg jakiego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ma zostać przygotowany i przekazany do publicznych konsultacji projekt ten nowelizacji

  2) w projekcie "ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018" jest proponowana tzw. Mała nowelizacja ustawy która przesuwa okres obowiązywania zezwoleń w regularnym przewozie osób do dnia 31 grudnia 2018 r.


  Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pismie


   

 • Nowelizacja ustawy o ulgach

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Uprzejmie przypominam Państwu, że zmieniona została podstawa prawna określająca zasady zapewnienia przez Gminy bezpłatnego dojazdu do szkół oraz placówek przedszkolnych dla dzieci w celu spełnienia obowiązku nauki szkolnej i przygotowania przedszkolnego.

  Obecnie kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

  W związku z powyższym znowelizowana została ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz.1138 z późniejszymi zmianami).

  W zasadzie zakres osób, dla których gmina ma prawo nabyć bilety miesięczne szkolne, a budżet państwa ma obowiązek sfinansowania ulg ustawowych, pozostał bez zmian.

  Tym niemniej zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokonanymi zmianami w przedmiotowym zakresie. Przepisy w znowelizowanych aktach naszym zdaniem mogą budzić spore wątpliwości.

  Warszawa, dn. 5 września 2017 r.

  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes zarządu PIGTSiS

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r

  Ponownie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r., nr L 354/22 zostało opublikowane „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego”.

  Wynika to z uzyskanych przez nas informacji, że zdecydowana większość przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z którymi się kontaktujemy, nie zapoznała się dogłębnie, że jego postanowieniami, zakładając, że dotyczą one wyłącznie przewozów kolejowych.

 • Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przedstawia w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-174/P/2017 z 26.07.2017 r. zawierającego uwagi do  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)


   

 • Uwagi PIGTSiS do projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  W załaczeniu pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka ws. projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Pismo do Marszałka Sejmu RP ws. projektu ustawy o funduszu dróg samorządowych

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przedstawia w załączeniu adresowane do Marszałka Sejmu pismo, l.dz. PIGTSiS- 165/P/2017 z 10.07.2017 r., w którym wyrażamy swoje zaniepokojenie pojawieniem się w dniu 6 lipca 2017 r. poselskim projektem ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym Posłowie przewidują ustanowienie nowego „podatku” od paliw nazwanego „opłatą drogową” w wysokości np. 0,20 zł za litr oleju napędowego


   

 • Szkolenia z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce

  W załączeniu informacja o szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce po nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. w oparciu akty prawne regulujące podstawy funkcjonowania PTZ oraz inne akty prawne regulujące kwestie związane głównie z udzieleniem zamówienia Operatorowi.

   

  2017-07-06

  Działania Izby | Ogólne | Szkolenia |

 • Rozszerzenie sieci dróg płatnych VIATOLL

  W załączeniu pismo informacyjne z wykazem dróg jakie od dnia 9 lipca zostaną włączone do systemu VIATOLL

  2017-07-04

  Ogólne |

 • Projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uprzejmie informuje, że z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa otrzymaliśmy projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców. Dla ułatwienia, zmiany te nanieśliśmy na obowiązujący tekst ustawy o czasie pracy kierowców i plik ten zamieszczamy poniżej.

 • Szkolenie dot. problemów związanych z wdrażaniem ustawy o PTZ

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz pracowników administracji samorządowej na "Szkolenie dotyczące problemów związanych z wdrażaniem ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym oraz spraw wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie transportu drogowego".


   

  2017-06-21

  Ogólne | Szkolenia |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy