Znajdujesz się w: PIGTSIS

Zarząd PIGTSiS

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji:

 

Prezes Zarządu: Zdzisław Szczerbaciuk

 • Telefon: 22-823-64-46; 22-823-64-47;
 • Fax:      22-822-19-20;
 • E-mail: pigtsis@pigtsis.pl

 

Wiceprezes Zarządu: Franciszek Kowaluk

Wiceprezes Zarządu: Henryk Leszczyński

Wiceprezes Zarządu: Józef Słowikowski

 

Dyrektor Biura

oraz Pełnomocnik ds. Jakości:

Mieczysław Marosz

 

Odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych Członków Zarządu PIGTSiS:

 

Prezes Zarządu – Zdzisław Szczerbaciuk

Działalnością PIGTSiS  kieruje Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.

Po dokonaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków Izby nowego Zarządu Izby na okres kadencji od czerwca 2015 do czerwca 2018 r., oraz w związku ze złożeniem na przełomie czerwca i lipca 2015 r. rezygnacji z pracach w Zarządzie PIGTSiS przez Panów Heronima Urbanka i Stanisława Wodyńskiego należało dokonać nowego podziału zadań pomiędzy pracy poszczególnych członków Zarządu. W dniu 26.08.2015 r. Uchwałą Zarządu Nr VIII/1/2015 dokonano podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, i tak: 


Prezes Zarządu – Zdzisław Szczerbaciuk, jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. kierowanie pracą Zarządu ( zwoływanie posiedzeń, ustalanie programu pracy,  przewodniczenie posiedzeniom, występowanie w imieniu Zarządu w sprawach wymagających takiej reprezentacji, szczególna odpowiedzialność, jako wyznaczony członek Zarządu za sprawy podatkowe, reprezentowanie Zarządu wobec innych organów Izby);
 2. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz Ustawy o rachunkowości ( zawieranie umów o pracę, sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracownikami Izby, ustalanie zasad wynagradzania itd.; bezpośredni nadzór nad pracą członków Zarządu będących pracownikami Izby, dyrektorem biura i głównym księgowym; podpisywanie dokumentów finansowych, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych);
 3. nadzór nad pracą biura oraz działalnością gospodarczą Izby;
 4. nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Izby;
 5. nadzór nad sprawami organizacyjnymi Izby wynikającymi z działalności statutowej;
 6. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 7. nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie spraw związanych z działalnością Izby i jej członków;
 8. reprezentowanie Izby na zewnątrz wobec parlamentu, administracji państwowej i samorządowej, w kontaktach międzynarodowych oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych;
 9. współpraca z KIG, ZMPD oraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych;
 10. nadzór nad działaniami promocyjnymi i lobbingowymi Izby;
 11. nadzór nad działalnością oddziałów regionalnych;
 12. reprezentowanie organizacji i jej członków w sprawach interwencyjnych;
 13. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 14. stworzenie warunków i zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.
 15. nadzór nad przestrzeganiem i realizacja wymagań zawartych w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością.
 16. stwarzanie w  PIGTSiS odpowiednich warunków do respektowania wymagań jakościowych, 
 17. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zbieranie informacji i wniosków od  członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS;        

Wiceprezes Zarządu Franciszek Kowaluk

 1. prowadzenie komisji technicznej zajmującej się sprawami związanymi z pojazdami, zapleczem technicznym, prowadzeniem stacji paliw, kontroli pojazdów itp.;
 2. monitorowanie spraw związanych z działaniem i stosowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 3. monitorowanie wszystkich spraw związanych z przepisami dotyczącymi prawa o ruchu drogowym, ochronie środowiska, przepisami bhp, brd i itp.;
 4. sporządzanie wniosków do nowotworzonych aktów prawnych dotyczących spraw technicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 6. udział w zespołach interwencyjnych, szczególnie w czasie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi;
 7. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawienie ich Zarządowi PIGTSiS;
 8. współpraca z PISKP. PIPP, STM, ITS, PIMOT, OZPTD oraz innymi organizacjami  zrzeszającymi przewoźników drogowych
 9. podpisywanie dokumentów finansowych, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 10. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 11. nadzór nad prowadzeniem działalności szkoleniowej Izby, skierowanej do członków oraz innych przedsiębiorców;
 12. utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi,
 13. nadzorowanie zbierania danych statystycznych oraz sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących sytuacji członków Izby i sektora transportu drogowego, szczególnie przewozu osób;

Wiceprezes Zarządu Henryk Leszczyński

 1. Utrzymywaniem kontaktów z Parlamentem Europejskim i Polskim,
 2. Utrzymywanie kontaktów z administracją samorządu terytorialnego,
 3. Współpraca z instytucjami naukowymi, reprezentowanie Izby na konferencjach naukowych;
 4. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS;
 5. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów oraz monitorowanie przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących transportu drogowego, uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych;
 6. udział w zespołach interwencyjnych, szczególnie w czasie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi;
 7. podpisywanie dokumentów finansów, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 8. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;
 9. monitorowanie problemów wynikających z działania przepisów prawnych w sprawach uregulowanych ustawą prawo przewozowe i ustawą o transporcie  drogowym;

Wiceprezes Zarządu Józef Słowikowski

 1. monitorowanie spraw związanych z przewozami towarowymi,
 2. Współpraca z ZMPD oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych,
 3. utrzymywanie szczególnej współpracy z członkami Izby z terenu województw: dolnośląskiego , lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego i wielkopolskiego; zbieranie informacji i wniosków od członków Izby oraz przedstawianie ich Zarządowi PIGTSiS;
 4. udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz udział w posiedzeniach komisji sejmowych
 5. podpisywanie dokumentów finansów, bankowych, sprawozdań i deklaracji podatkowych;
 6. reprezentowanie Izby przy zawieraniu umów, porozumień i innych zobowiązań finansowych;

Podstawowe odpowiedzialności oraz uprawnienia Pełnomocnik ds. jakości to:

 • zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
 • sprawdzanie zgodności działań firmy z zasadami przedmiotowej normy,
 • opracowywanie oraz nadzór nad realizacją celów dotyczących jakości,
 • zarządzania dokumentacją systemu,
 • planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych oraz współpraca z auditorami zewnętrznymi oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie auditów,
 • upowszechnianie w całej firmie świadomości jakościowej,
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz w sprawach jakości,
 • planowanie, koordynowanie, podejmowanie i nadzorowanie działań w celu zachowania spójności i integralności systemu zarządzania jakością,
 • wnioskowanie o wstrzymaniedziałań niezgodnych z postanowieniami systemu oraz inicjowanie odpowiednich działań korygujących lub zapobiegawczych,
 • kierowanie zespołem wdrożeniowym/ dokumentującym na etapie wdrażania systemu jakości,
 • ocena skuteczności systemu,
 • branie  udziału w organizacji i realizacji przeglądów zarządzania,
 • składanie Zarządowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • nadzór nad przestrzeganiem i realizacja wymagań zawartych w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością