Znajdujesz się w: PIGTSIS

Podstawy prawne wykorzystania druków

Wzory druków wykorzystywanych krajowym w transporcie drogowym, które są dystrybuowane przez Izbę zostały opracowane na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniach:

 • Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612),
 • Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519),
 • Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 41),
 • Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).

 

Izba realizuje zamówienia na druki wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego , tj.

 

 1. Starostw (właściwych dla siedziby przedsiębiorcy), zgodnie z:
 • art. 7, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1256 oraz Dz. U. z 16.05.2013 r. poz. 567), starosta jest organem właściwym do udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym od 15 sierpnia 2013 r.;
 • art. 7, ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1256 oraz Dz. U. z 16.05.2013 r. poz. 567), starosta jest organem właściwym do udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym od 7 do 9 osób oraz licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,
 • art. 33, ust. 8 w/w Ustawy, starosta jest organem właściwym do wydania zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego tzw. przewozu na potrzeby własne;

 

 1. Gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, zgodnie z:
 • art. 18, ust. 1, pkt 1 w/w Ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta a także starosta oraz marszałek województwa wydaje zezwolenia oraz wypisy z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych na poszczególnych liniach komunikacyjnych;
 • art. 28 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczenia oraz wypisy z zaświadczenia na wykonywanie krajowego publicznego transportu zbiorowego;

 

 1. Gmin, zgodnie z:
 • art. 7, ust. 4 pkt 3 w/w Ustawy organem właściwym do udzielania licencji w przewozach taksówkowych:
  • na obszar gminy (miasta), jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • na obszar gmin sąsiadujących jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  • na obszar miasta st. Warszawy jest prezydent m.st. Warszawy,