Znajdujesz się w: PIGTSIS

Dystrybucja druków

Informujemy, że od dnia 11 grudnia 2017 r. udostępniamy do sprzedaży  druki  Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – wg wzoru określonego w zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41).


W związku z ukazaniem się w Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2017 r. pod pozycją 1.605, „Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń” gdzie w “Pouczeniu” oraz “Objaśnieniu” dokonano zmiany publikatora nowego tekstu jednolitego Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), powstały wątpliwości co do ważności dotychczasowych wzorów czterech niżej wymienionych dotychczasowych druków:

Poz. 9. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

Poz. 10. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

Poz. 11. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

Poz. 12. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402).

W tej sprawie PIGTSiS zwróciła sie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem dotyczącym ważności dotychczasowych wzorów tych dokumentów.  

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pismem DTD.6.4311.605.JŻ.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. [skan pisma w załączeniu] poinformowało Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, że nie ma przeszkód prawnych w dalszym stosowaniu w/w druków wg wzorów określonych w “Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń(Dz. U. z 2014 r., poz. 402).


Informujemy, że w związku z wprowadzoną przez operatora Poczta Polska S.A. z dniem 1 marca 2017 r. podwyżką cen usług za przesyłki w stosowanych przez nas Formularzach do zamawiania druków używanych w transporcie drogowym, wprowadziliśmy stosowną informację o tej podwyżce kosztów przesyłek pocztowych


FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA DRUKI (PDF); (XLS)

Informujemy Państwa, iż organizujemy cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce po dniu 1 marca 2011 r. w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady nr 1370/2007 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze związane z udzielaniem zamówienia na przewozy o charakterze użytecznosci publicznej. Szczegóły nt. szkoleń znajdą Państwo w pismie w załączeniu


Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie jest dystrybutorem DOTYCHCZASOWYCH druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób lub rzeczy.

Odbiorcą tych druków są wyłącznie urzędy samorządu terytorialnego na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które zgodnie z obowiązującym prawem udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wydają inne zezwolenia

 Lista oferowanych druków:

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zał. 1 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

2. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika  drogowego – zał. nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  – zał. nr  2 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

4. Wypis z licencji  na  wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób samochodem osobowym  – zał. nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

5. Licencja na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  przewozu  powyżej  7  i  nie  więcej  niż 9  osób  łącznie  z  kierowcą  – zał. nr  3 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

6. Wypis z  licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym  konstrukcyjnie  do przewozu powyżej  7 i  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  – zał. nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713); W związku z pytaniami pracowników dwóch Urzędów Gmin dotyczącymi formatu druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, informujemy, że na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, gdzie opublikowany jest Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 713 czyli  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/713/1 wzór tej licencji określono w formacie A5 a nie jak to błędnie publikują niektóre serwisy internetowe w formacie A4.

8. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – zał. nr 5 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

9. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

10. Wypis z zezwolenina wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

11. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402);

12. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402);

13. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

14. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

15. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41)

16. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)- pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

17. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 5 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

18. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 3 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

19. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 6 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

20. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu– zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

21. Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu” – zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

 


Wszystkie powyższe druki zostały opracowane i wydrukowane na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych i spełniają wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach ministra właściwego do spraw transportu.


Do wyżej wymienionych cen druków będą doliczane koszty przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, zgodnie z życzeniem zamawiającego.


Zamówienia na druki można złożyć na FORMULARZU (xlsx) lub FORMULARZU (pdf) znajdującym się na stronie internetowej PIGTSiS.

 
Wypełniony i podpisany formularz zamówienia można przesłać:
  • po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres pigtsis@pigtsis.pl  lub
  • faksem na numer 22 822 19 20
  • klasyczną pocztą na adres: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Realizacja przesyłki będzie następować w terminie do czternastu dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.