Nowelizacja ustawy o ulgach

Szanowni Państwo

Członkowie PIGTSiS

Uprzejmie przypominam Państwu, że zmieniona została podstawa prawna określająca zasady zapewnienia przez Gminy bezpłatnego dojazdu do szkół oraz placówek przedszkolnych dla dzieci w celu spełnienia obowiązku nauki szkolnej i przygotowania przedszkolnego.

Obecnie kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

W związku z powyższym znowelizowana została ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz.1138 z późniejszymi zmianami).

W zasadzie zakres osób, dla których gmina ma prawo nabyć bilety miesięczne szkolne, a budżet państwa ma obowiązek sfinansowania ulg ustawowych, pozostał bez zmian.

Tym niemniej zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokonanymi zmianami w przedmiotowym zakresie. Przepisy w znowelizowanych aktach naszym zdaniem mogą budzić spore wątpliwości.

Warszawa, dn. 5 września 2017 r.

Z poważaniem

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes zarządu PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy