ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r

Ponownie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r., nr L 354/22 zostało opublikowane „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego”.

Wynika to z uzyskanych przez nas informacji, że zdecydowana większość przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z którymi się kontaktujemy, nie zapoznała się dogłębnie, że jego postanowieniami, zakładając, że dotyczą one wyłącznie przewozów kolejowych.

Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2017 r.

(będzie, więc miało zastosowanie do postępowania związanego z realizacją przewozów realizowanych po tym dniu)

Rozporządzenie wbrew sugestiom wynikającym z tytułu, dotyczy w części zapisów wszystkich usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym usług realizowanych w transporcie drogowym.

Szczególnie istotne zmiany dotyczą zasad bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem własnym.

Zostaje ograniczony zakres podmiotowy, co do możliwości, jakich usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym może dotyczyć umowa na ich świadczenie zawarta bezpośrednio z takim podmiotem

 (mogą obejmować wyłącznie potrzeby transportowe aglomeracji miejskich lub obszarów wiejskich).

 

Ponadto art.5 ust.2 został znacznie zmieniony, a warunki umowy z „podmiotem własnym” doprecyzowane w zakresie, jaki musi być spełniony, aby taka umowa mogła zostać zawarta.

Zwracamy także Państwa uwagę na inne zmiany mające zastosowanie do transportu drogowego:

a)      Nowy rozdział 2a pt. „Specyfikacje zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych”;

b)      Art.4 ust.1 litera a i b;

c)       Art.4 ust. 6;

d)      Nowy ust.8 art.4 dotyczący obowiązków informacyjnych.

 

W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z tym rozporządzeniem, albowiem będzie ono miało wpływ na sposób zawierania umów oraz ich treść.


W załączeniu - treść informacji do pobrania


Warszawa, dn. 16 sierpnia 2017 r.

Prezes zarządu PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy