Projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, w nawiązaniu do informacji przedstawionej w dniu 13.06.2017 r. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, przedstawia w załączeniu:


 

- opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC90),


- pismo PIGTSiS-134/P/2017 z 29 maja 2017 r. adresowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zawierające uwagi do projektu zmiany w/w ustawy,


- plik zawierający projektowane przez Rząd kary zawarte w czterech zmienianych załącznikach do ustawy o transporcie drogowym "narzucone" na obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. roku Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. L 74 z 19.03.2016, str. 8). 


Po takiej „kompilacji” obowiązujących przepisów UE oraz zamiaru Rządu Polskiego w zakresie   dostosowania się Polski do tych przepisów, które zawarto w projekcie zmiany ustawy o transporcie drogowym – naszym zdaniem - widać, że polskie propozycje kary są zupełnie niezrozumiałe co do ich zakresu i proponowanej wysokości. Naszym zdaniem, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powinno opracować JEDEN załącznik zawierający kary zgodne z zakresem ogłoszonym i obowiązującym w Rozporządzeniu 2016/403 wraz z kolumnami zawierającymi odniesienia do kierowcy, zarządzającego transportem, przedsiębiorcy a także zlecającego przewozy osób i rzeczy oraz innych osób mających wpływ na wykonywanie przewozu drogowego.


Uprzejmie prosimy Członków PIGTSiS o zgłaszanie – do dnia 30 czerwca 2017 r. - uwag do poszczególnych zapisów proponujących określone kary za naruszenia warunków wykonywania przewozów drogowych.


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy