Projekt przygotowanego przez Unię Europejską zmiany tzw. "Pakietu drogowego"


Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, prosi o Członków o zapoznanie się z pismami l.dz. PIGTSiS-147/P/2017 z 9 czerwca
2017 r. oraz PIGTSiS-154/P/2017 z 14 czerwca 2017 r. dotyczących przedstawionych uwag do przesłanych przez Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa projektów przygotowanego przez Unię Europejską w sprawie zmiany tzw. "Pakietu drogowego"

 

Pismo - PIGTSiS-147/P/2017 z 9 czerwca 2017 r
Pismo -  PIGTSiS-154/P/2017 z 14 czerwca 2017 r.


1. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów  COM(2017) 277,

2. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego  COM(2017) 278,

3. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/1/WE  w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy COM(2017) 282.

4. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 w rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu
dostosowania ich do zmian w sektorze COM (2017) 281

Ponieważ w obydwu sprawach wyznaczono nam czas 24 godziny czasu na odpowiedź, nie było żadnych możliwości na szersze konsultacje w tych bardzo
ważnych dla środowiska przewoźników sprawach."

Tym nie mniej prosimy o uwagi, które będziemy wykorzystywali na dalszym etapie prac nad tymi dokumentami w Unii Europejskiej. Zarząd PIGTSiS" 

 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy