Wspólne posiedzeni Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Reg.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Sejmu RP poświęcone sprawom publicznego transportu zbiorowego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej Organizacji, reprezentując przedsiębiorców realizujących przewozy osób. Izbę reprezentowali członkowie zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej – koledzy Częstochowski, Brachun, Podżorski oraz Wodyński.

Podsekretarz stanu w MIiB Pan Minister Jerzy Szmidt. Przedstawił ocenę resortu w tym zakresie, skupiając się nad opracowywaną przez resort propozycją nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Poinformował, że w tym celu został powołany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Zespół składający się z przedstawicieli ministerstwa, organizacji reprezentujących różne szczeble samorządu terytorialnego, które będą Organizatorami oraz przedstawicieli organizacji przewoźników.


Poinformował o najważniejszych sprawach, jakie przygotowana propozycja nowelizacji zakłada i dlaczego oraz poinformował, że rozpoczynają się prace nad ustawą, która zawiera przygotowane przez zespół propozycje zapisów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.


Następnie przewodniczący posiedzeniu Komisji – Pan poseł Bogdan Rzońca poprosił o zabranie głosu przez przedstawiciela naszej Organizacji. Występując w jej imieniu poruszyłem kilka problemów związanych wyłącznie z regulacjami prawnymi:


1)      Wszyscy oczekują określenia zasad i warunków na jakich przedsiębiorcy będą prowadzić działalność gospodarczą, brak jasności oraz ciągłe zmiany w tym zakresie powodują pogorszenie się sytuacji pasażerów oraz przewoźników;

2)      Brak jest w zasadzie czasu na dalsze przedłużanie dyskusji nad kształtem nowelizacji ustawy, może to spowodować paraliż w roku 2019;

3)      Przygotowany roboczy projekt nowelizacji ustawy izba uważa za pozytywny i idący w kierunku stworzenia mechanizmów prawidłowego działania tego rynku;

4)      Wskazałem na problem wynikający z wdrażania ustawy. Zaznaczyłem, że to brak działania ze strony Organizatorów spowodował, że o zasadach funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wciąż dyskutujemy;

5)      Nałożenie na organizatorów w ustawie obowiązku podjęcia określonych działań oraz wskazanie terminów, w jakich te działania mają zostać dokonane, uważamy za prawidłowe. Pomimo to zadałem pytanie – co będzie jeżeli Organizatorzy nie przeprowadzą tych działań, lub zrealizują je tylko w części?

Po moim wystąpieniu bardzo krótkie wystąpienia mieli przedstawiciele Związku Miast Polskich (w kontekście przewozów metropolitarnych w aglomeracji śląskiej) oraz Związku powiatów polskich.

Do poruszonych kwestii krótko ustosunkował się Pan Minister Jerzy Szmidt.

Na posiedzeniu Komisji żaden poseł, za wyjątkiem przewodniczącego komisji Infrastruktury, nie zabierał głosu.

Warszawa, dn. 26 maja 2017 r.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy