Francuska płaca minimalna - opłata za delegowanie pracowników

Francja opublikowała dekret do ustawy El Khomri dot. reformy rynku pracy z sierpnia 2016 r. wprowadzający opłatę skarbową dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Francji w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z delegowaniem (vide Clarisy: AMB.PAR. 755/2016/WE z 08.08.2016, AMB.PAR. 177 /2016/WE z 23.02.2016 oraz AMB.PAR. 157 /2016/WE z 17.02.2016).

Dekret nr 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r. ws. udziału w ponoszonych kosztach związanych z wdrożeniem elektronicznego systemu rejestrowania pracowników delegowanych i kontrolami przeprowadzanymi w obszarze delegowania pracowników zobowiązuje pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE do uiszczenia składki wysokości 40 euro za każdego delegowanego pracownika. Opłaty odnoszą się do wszystkich pracowników delegowanych, w tym także tych świadczących usługi w transporcie międzynarodowym.

Przepisy niniejszego dekretu wejdą w życie po publikacji dodatkowego rozporządzenia, najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

Link do dekretu: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90EC30FEF11737E445CBA0C5D6E0BA33.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000034581500&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034579357

Od nas[czyli, pracowników Ambasady RP w Paryżu]

Ww. przepisy dotychczas w żaden sposób nie zostały odnotowane w tutejszych mediach, ani w wypowiedziach polityków. Dochody z nowych opłat skarbowych mają pokryć koszty wydatków ponoszonych przez Generalną Inspekcję Pracy, będącą jednym z departamentów tut. ministerstwa pracy oraz podlegle jej jednostki, m.in. w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dot. delegowania pracowników i prowadzeniem kontroli w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników delegowanych. Przynajmniej część kosztów obsługi systemu SIPSI oraz zatrudnienia dodatkowych urzędników w celu przeprowadzania kontroli firm delegujących pracowników ma być pokryta z „podatku” nakładanego na podmioty zagraniczne. Obciążanie wyłącznie przedsiębiorstw z pozostałych państw członkowskich wydatkami związanymi ze wzrostem kosztów administracji francuskiej jest wobec nich zabiegiem dyskryminującym. 

Nałożenie kolejnych  istotnych obciążeń finansowych (wymóg posiadania przedstawiciela, tłumaczenie dokumentów, koszty zakwaterowania)  na firmy delegujące jest dodatkowym poważnym elementem ograniczającym swobodę świadczenia usług. 

Opr. Mirosława Kachel-Pelé


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy