Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 8 (1.03.2017)

W dniu 28 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dot. propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo opracowało i przedstawiło członkom Zespołu nowy projekt nowelizacji ustawy, który jest opracowany na zupełnie innej filozofii niż poprzedni procedowany przez Zespół.


 

W załączeniu:

1) tekst proponowanej nowelizacji ustawy (z dnia 27.02.2017)

2) opracowane przez Ministerstwo propozycje zmian do ustawy


Najważniejsze zmiany w stosunku do aktualnego stanu prawnego to:

1) wejście nowych przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2019

2) nałożenie na każdą jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku opracowania tzw. Planu Transportowego, ale Plany nie muszą zawierać tzw. części analitycznej, natomiast będą musiały uwzględniać faktyczne przewozy na danych liniach komunikacyjnych

3) Plan Transportowy ma zawierać tz. pakiety komunikacyjne, zawierające linie o różnym poziomie frekwencji pasażerów

4) dostęp do przewozów gminnych, powiatowych i wojewódzkich jedynie na zasadach określonych w Rozp. 1370 dotyczącym publicznego udzielenia zamówienia na realizację usług w publicznym transporcie zbiorowym

5) Organizator będzie mógł przyznać prawo wyłączne dla Operatora realizujacego jakiś pakiet linii

6) w przewozach międzywojewódzkich będą obowiązywać ulgi dla pasażerów w pojazdach przewoźników, ale kwoty te będą pomocą de minimis

7) korzystanie z wszystkich przystanków ma być uzgadniane z ich zarządcami

8) powstanie Centralna Ewidencja przewoźników i operatorów

9) umowy zawarte pomiędzy Organizatorami a Operatorami będą ważne na okres, na który zostały zawarte

10) ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

11) ustawa ma nakładać na Organizatorów obowiązek ogłoszenia w terminie w niej określonym, zamieszczenia w odpowiednich biuletynach informacji o zamiarach udzielenia zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego


W terminie do 14 marca członkowie Zespołu mają przedstawić stanowisko członków organizacji, które reprezentują. Kolejne posiedzenie Komisji ma się odbyć 17 lub 20 marca.


W dniu dzisiejszym zarząd PIGTSiS podejmie decyzje o zakresie i formie prowadzonych z członkami konsultacji. Po podjęciu decyzji zamieścimy na naszej stronie kolejny komunikat.


W załączeniu treść informacji nr 8


Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy